The King and the God: H3rḗḱs dei̯u̯ós-kwe

PIE: H3rḗḱs dei̯u̯ós-kwe

H3rḗḱs h1est; só n̥putlós. H3rḗḱs súhxnum u̯l̥nh1to. Tósi̯o ǵhéu̯torm̥ prēḱst: “Súhxnus moi̯ ǵn̥h1i̯etōd!” Ǵhéu̯tōr tom h3rḗǵm̥ u̯eu̯ked: “h1i̯áǵesu̯o dei̯u̯óm U̯érunom”. Úpo h3rḗḱs dei̯u̯óm U̯érunom sesole nú dei̯u̯óm h1i̯aǵeto. “ḱludhí moi, pter U̯erune!” Dei̯u̯ós U̯érunos diu̯és km̥tá gʷah2t. “Kwíd u̯ēlh1si?” “Súhxnum u̯ēlh1mi.” “Tód h1estu”, u̯éu̯ked leu̯kós dei̯u̯ós U̯érunos. Nu h3réḱs pótnih2 súhxnum ǵeǵonh1e.

IPA: ʕwréːcs dejwós-kwe
ʕwréːcs hest; só n̩putlós. ʕwréːcs súħnum wl̩nhto. tósjo ɟɦéwtorm̩ preːcst: “súħnus moj ɟn̩hjetoːd!” ɟɦéwtoːr tom ʕwréːɟm̩ wewked: “hjáɟeswo dejwóm wérunom”. úpo ʕwréːcs dejwóm wérunom sesole nú dejwóm hjaɟeto. “cludɦí moj, pter werune!” dejwós wérunos diwés km̩tá gwaħt. “kʷíd weːlhsi?” “súħnum weːlhmi.” “tód hestu”, wéwked lewkós dejwós wérunos. nu ʕwréːcs pótniħ súħnum ɟeɟonhe.

Translation: The King and the God
Once there was a king. He was childless. The king wanted a son. He asked his priest: “May a son be born to me!” The priest said to the king: “Pray to the god Werunos”. The king approached the god Werunos to pray now to the god. “Hear me, father Werunos!” The god Werunos came down from heaven. “What do you want?” “I want a son.” “Let this be so”, said the bright god Werunos. The king’s lady bore a son.

Leave a Reply