The Sheep and the Horses: H2óu̯is h1éḱu̯ōs-kwe

PIE: H2óu̯is h1éḱu̯ōs-kwe

h2áu̯ei̯ h1i̯osméi̯ h2u̯l̥h1náh2 né h1ést, só h1éḱu̯oms derḱt. só gwr̥hxúm u̯óǵhom u̯eǵhed; só méǵh2m̥ bhórom; só dhǵhémonm̥ h2ṓḱu bhered. h2óu̯is h1ékwoi̯bhi̯os u̯eu̯ked: “dhǵhémonm̥ spéḱi̯oh2 h1éḱu̯oms-kwe h2áǵeti, ḱḗr moi̯ aghnutor”. h1éḱu̯ōs tu u̯eu̯kond: “ḱludhí, h2ou̯ei̯! tód spéḱi̯omes, n̥sméi̯ aghnutór ḱḗr: dhǵhémō, pótis, sē h2áu̯i̯es h2u̯l̥h1náh2 gwhérmom u̯éstrom u̯ept, h2áu̯ibhi̯os tu h2u̯l̥h1náh2 né h1esti. tód ḱeḱluu̯ṓs h2óu̯is h2aǵróm bhuged.

IPA: ħówis hécwoːs-kwe
ħáwej hjosméj ħwl̩hnáħ né hést, só hécwoms derct. só gwr̩ħúm wóɟɦom weɟɦed; só méɟħm̩ bɦórom; só dɦɟɦémonm̩ ħóːcu bɦered. ħówis hékwojbɦjos wewked: “dɦɟɦémonm̩ spécjoħ hécwoms-kwe ħáɟeti, céːr moj agɦnutor”. hécwoːs tu wewkond: “cludɦí, ħowej! tód spécjomes, n̩sméj agɦnutór céːr: dɦɟɦémō, pótis, seː ħáwjes ħwl̩hnáħ gérmom wéstrom wept, ħáwibɦjos tu ħwl̩hnáħ né hesti. tód cecluwóːs ħówis ħaɟróm bɦuged.

Translation: The Sheep and the Horses
A sheep that had no wool saw horses, one of them pulling a heavy wagon, one carrying a big load, and one carrying a man quickly. The sheep said to the horses: “My heart pains me, seeing a man driving horses”. The horses said: “Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself. And the sheep has no wool”. Having heard this, the sheep fled into the plain.

Leave a Reply